Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa wspiera polsko-bułgarskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i bułgarskich firm członkowskich.

Izba prowadzi działania wpływające na dobry klimat inwestycyjny, warunki sprzyjające wymianie handlowej w obydwu krajach. Organizacja nasza ma na celu:

  • ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i bułgarskich;
  • inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Bułgarii, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism okólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów;
  • świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań;
  • wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
  • organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;
  • organizowanie i wspieranie, a także uczestniczenie w zakresie kształcenia, w tym szkolenie i doskonalenie zawodowe;
  • pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym w drodze sądownictwa polubownego;
  • wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń;
  • współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Izby.
Poprawny XHTML 1.0 Transitional