STATUT POLSKO-BUŁGARSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Artykuł l
Postanowienia ogólne

§ 1.

Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, z 1992 r. Nr 72 poz. 368, z 1996r. Nr 43 poz. 189, z 1997 r. Nr 121 poz. 769, Nr 121 poz. 770, Nr 139 poz. 934, z 2000 r. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Izbach" oraz uchwały nr 41/11/2002 Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21.11.2002 r.

§ 2.

Nazwa Izby brzmi:
a) w języku polskim: Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa
b) w języku bułgarskim: ПОЛСКО–БЪЛГАРСКА ПРОМИШЛЕНО–ТЪРГОВСКА

§ 3.

Izba posiada osobowość prawną. § 4. Izba dysponuje majątkiem.

§ 5.

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Bułgarii i innych krajów.
2. Siedziba Izby mieści się w Gdańsku w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
4. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność jest zgodna z celem Izby.

§ 6.

Językami urzędowymi Izby są: język polski i język bułgarski.

Artykuł 2

Cel i zadania Izby § 7.

Celem działania Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Bułgarii i bułgarskich interesów gospodarczych w Polsce.

§ 8.

Izba realizuje swoje cele poprzez:
1) ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków, wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i bułgarskich;
2) inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodar- czej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;
3) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Bułgarii, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism okólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów;
4) świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań;
5) wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
6) organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich;
7) organizowanie i wspieranie, a także uczestniczenie w zakresie kształcenia, w tym szkolenie i doskonalenie zawodowe;
8) pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie sądownictwa polubownego;
9) wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń;
10) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków na działalność statutową,
11) pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statu tową Izby;
12) współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami Izby.

§ 9.

Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.

Artykuł 3

§ 10.

Członkostwo w Izbie 1.Członkami Izby mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki, utworzone zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Bułgarii, mające siedzibę na terytorium wymienionych państw, które prowadzą działalność gospodarczą.
3.Walne Zgromadzenie Izby może nadać tytuł członka honorowego osobom prawnym i fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii.
4.Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez uprawnionych do ich reprezentacji członków organów ich władz lub powołanych w tym celu pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników.
5.Członkowie Izby i ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby, na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.

§ 11.

Przyjęcie w poczet członków Izby 1.Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu przez zainteresowany podmiot wniosku o przyjęcie w poczet członków oraz deklaracji członkowskiej. Złożenie deklaracji członkowskiej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Statutu Izby.
2.O decyzji w sprawie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowany podmiot pisemnie. W przypadku decyzji odmownej wymagane jest przekazanie uzasad- nienia. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby zainteresowanemu podmiotowi przysługuje prawo złożenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywa- ne będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3.Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyję ciu.

§ 12.

Ustanie członkostwa 1.Członkostwo w Izbie ustaje w następujących przypadkach:
a) śmierci osoby fizycznej,
b) złożenie oświadczenia o wystąpieniu z Izby,
c) wykluczenie z Izby,
d) likwidacji członka, o którym mowa w art. 3 § l ust. l.

2.Wystąpienie z Izby jest możliwe tylko wraz z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Zarządowi, co najmniej na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Zarząd w drodze uchwały może wyrazić zgodę na skrócenie trzymiesięcznego terminu.
3.Zarząd może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów. Za ważny powód uznaje się w szcze- gólności ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naru- szenie postanowień Statutu lub zachowanie niegodne członka Izby.
4.Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, niezwłocznie po powzięciu informacji uzasadniających podjęcie uchwały w tym zakresie, Prezes Zarządu zobowiązany jest wezwać członka Izby do zajęcia pisemnego stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od Prezesa Zarządu. Członek Izby ma prawo do wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu, na którym podejmowana ma być uchwała w sprawie wykluczenia oraz do wypowiedzenia się wobec Zarządu i zajęcia stanowiska w tej sprawie. Członek izby powinien zostać pisemnie poinformowany o terminie posiedzenia Zarządu, na którym podejmowana ma być uchwała w sprawie wykluczenia.
5.W przypadku, gdy członek Izby zalega ze składkami za okres dłuższy niż 3 miesiące i pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do zapłaty oraz wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 30 dni, terminu do uregulowania zaległości nie dokona wpłaty zaległych składek Zarząd może wykluczyć Członka Izby w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6.O uchwale Zarządu w sprawie wykluczenia członka Izby Prezes Zarządu zawiadamia zainteresowanego członka Izby listem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres.
Wykluczenie staje się skuteczne z dniem otrzymania listem poleconym odpisu uchwały Zarządu o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem. 7. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi Izby przysługuje prawo złożenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 13.

Prawa członków 1.Członkowie Izby mają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków według następujących zasad:
a) każdy członek Izby ma prawo głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków. Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez osoby uprawnione do ich reprezentacji lub przez ustanowionych w tym celu pełno- mocników,
b) członkowie Izby mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Izby do reprezentowania członka Izby i głosowania jego imieniu na Walnym Zgromadzeniu Członków. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Preze- sowi Zarządu najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.
2.Za członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków w rozumieniu niniejszego Statutu należy rozumieć także członków Izby reprezentowanych w sposób określony w ust. l lit. b).
3.Członkowie Izby mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności. Członkowie mają prawo do bezpłatnych usług ze strony Izby, włącznie z prawem do publikatorów. Izba pobiera od członków odpowiednie opłaty za usługi na ich rzecz, o ile wymagają one szczególnych nakładów.

§ 14.

Obowiązki członków 1.Członkowie Izby są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań oraz propagowania idei i celów Izby.
2.Członkowie Izby zobowiązani są do przestrzegania Statutu oraz uchwal organów Izby, a także do zachowania godnego miana członka Izby.
3.Członkowie Izby są zobowiązani do opłacenia rocznych składek członkowskich. Roczne składki członkowskie mogą być pobierane lub zaniechane na podstawie stosownej uchwały Zarządu. Składka pobierana jest za rok z góry. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca każdego roku obrachunkowego.

Artykuł 4
Organy Izby

1. Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Sąd Koleżeński,
d) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.

Artykuł 5
Walne Zgromadzenie Członków

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 1) przyjmowanie sprawozdań od Zarządu,
2) uchwalanie budżetu Izby,
3) ustalanie regulaminu opłat obowiązujących w Izbie,
4) udzielanie absolutorium dla Zarządu,
5) powołanie i odwołanie Prezesa i członków Zarządu,
6) powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
7) powołanie i odwołanie sędziów Sądu Koleżeńskiego,
8) ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składki członkowskiej,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyjęciu i wykluczeniu z członkostwa,
10) dokonywanie zmian w Statucie,
11) uchwalanie Regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

§ 18.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia do Zarządu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem przez co najmniej jedną piątą członków Izby.

§ 19.

1.Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić członków Izby najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia poprzez wysłanie listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem posłańca zaproszeń na Walne Zgromadzenie Członków lub opublikowanie stosowanego zawiadomienia w czasopiśmie okólnym Izby.
2.Walne Zgromadzenie Członków, otwierane jest przez Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród osób zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania członków Izby Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
3.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej czwartej członków Izby.
4.W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 3 i 4 drugie Walne Zgromadzenie Członków z tym samym porządkiem obrad odbywa się w terminie trzech tygodni od dnia, na który zwołane było pierwsze Walne Zgromadzenie i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Izby. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia członków Izby o postanowieniach ust. 4 i 5 w zaproszeniu na pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków.
5.Uchwała o zmianie Statutu wymaga dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Izby. W przypadku braku kworum postanowienia ustęp 5 stosuje się.
6.Uchwały zapadają tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nie cierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad większością dwóch trzecich głosów członków Izby obecnych na zgromadzeniu.
7.O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Izby obecnych na głosowaniu.
8.Głosowanie jest jawne. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
9. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do protokołu załącza się listę obecności oraz dokumenty pełnomocnictw, o ile członkowie Izby byli reprezentowani na zgromadzeniu przez pełnomocników.
10.Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Statutu regulamin, w którym zostaną zawarte inne postanowienia dotyczące jego funkcjonowania, nie uregulowane w niniejszym Statucie.

Artykuł 6
Zarząd

§ 20.

1.Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
2.Zarząd składa się z:
a) Prezesa,
b) dwóch do czterech Wiceprezesów.

§ 21.

1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) strzeżenie interesów członków Izby z uwzględnieniem uchwał Walnych Zgromadzeń Członków,
b) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,
c) zarządzanie majątkiem Izby,
d) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie,
e) ustalanie planu podziału zadań członków Zarządu,
f) podejmowanie uchwał i prowadzenie spraw niezastrzeżonych w Ustawie o Izbach lub Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

§ 22.

Każdy członek Izby może zaproponować kandydata na członka Zarządu spośród wszystkich członków Izby. O nazwiskach kandydatów członkowie zostają poinformowani w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23.

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci członka Zarządu,
b) rezygnacji złożonej przez członka Zarządu,
c) odwołania,
d) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji spowodowanej chorobą trwającą co najmniej 6 miesięcy.

§ 24.

W przypadku śmierci, odwołania, rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji lub trwałej niezdolności członka Zarządu do sprawowania swojej funkcji Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka Zarządu na okres do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków spośród członków Izby, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie można dokonać zmiany więcej niż jednego członka Zarządu. W przypadku, gdy w okresie kadencji zmianie ulega więcej niż jeden członek Zarządu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25.

1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. O terminie i szczegółowym porządku obrad Prezes zawiadamia najpóźniej na cztery tygodnie przed określonym terminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie pisemne może nastąpić bez zachowania wymaganego terminu.
2.Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół jest przedstawiany członkom Zarządu najpóźniej wraz z zaproszeniem na najbliższe posiedzenie Zarządu i na tym posiedzeniu przez Zarząd zatwierdzany.

Artykuł 7
Sąd Koleżeński

§ 26.

1.Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji w składzie trzyosobowym i jest utworzony dla rozstrzygania sporów wynikających z członkostwa w Izbie.
2.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego, o której mowa w ust. l, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd Koleżeński w I instancji.

§ 27.

1. Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Spośród siebie członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają Prezesa i Zastępcę Prezesa Sądu Koleżeńskiego.

§ 28.

Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim wygasa na skutek:
a) śmierci sędziego,
b) rezygnacji złożonej przez sędziego,
c) odwołania,
d) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji spowodowanej chorobą trwającą co najmniej 6 miesięcy.

§ 29.

W przypadku śmierci, odwołania, rezygnacji sędziego Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji, lub trwałej niezdolności do sprawowania swojej funkcji, Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować nowego sędziego na okres do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków spośród członków Izby, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie można dokonać zmiany więcej niż 1/3 składu Sądu Koleżeńskiego. W przypadku, gdy w okresie kadencji zmianie ulega więcej niż 1/3 składu Sądu Koleżeńskiego, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

Artykuł 8
Komisja Rewizyjna

§ 30.

l. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a) śmierci członka,
b) rezygnacji złożonej przez członka,
c) odwołania,
d) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji spowodowanej chorobą trwającą co najmniej 6 miesięcy.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego powodu Komisji rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji jednego członka do czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie można dokonać zmiany więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy w okresie kadencji zmianie ulega więcej niż l członek Komisji Rewizyjnej. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 31.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z przyjętym budżetem Izby,
3) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków i spostrzeżeń dot. bieżącej działalności Izby,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu.

Artykuł 9
Środki finansowe i majątek

§ 32.

1.Izba nie działa w celach zarobkowych. Izba pokrywa koszty swej działalności z:

a/ składek członkowskich,
b/ wpływów z opłat za usługi,
c/ odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby,
d/ nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności spadków, darowizn i zapisów,
e/ subwencji i dotacji,
f/ z dochodów z własnej działalności gospodarczej, które służą realizacji celów statutowych Izby.

§ 33.

Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zostały przeznaczone.

§ 34.

Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.

§ 35.

Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.

§ 36.

Reprezentacja Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważnieni są we współdziałaniu łącznym: Prezes i jeden członek Zarządu.

§ 37.

Odpowiedzialność Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.

Artykuł 10
Zmiany Statutu

Zmian Statutu dokonuje, na podstawie uchwały, Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej piątej liczby członków Izby. O zamiarze dokonania zmian, ich treści i wymogach określonych w art. 5 § 19. ust. 4-6 należy poinformować członków Izby w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

Artykuł 11
Rozwiązanie Izby

§ 38.

Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego wyłącznie w tym celu. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany, przez co najmniej jedną trzecią członków Izby. Wniosek składa się do Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.

§ 39.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby.

§ 40.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby przy obecności, co najmniej połowy członków. Uchwała o rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów członków Izby obecnych na zgromadzeniu. Postanowień art. 5 § 19. ust. 5 nie stosuje się.

§ 41.

Likwidatorami Izby są członkowie Zarządu lub osoby powołane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Postanowienia niniejszego Statutu, dotyczące Zarządu należy stosować odpowiednio do Likwidatorów..

§ 42.

Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 Ustawy o Izbach, majątek Izby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby i nie przeznaczony na konkretne cele, będzie przeznaczony na wniosek Zarządu, uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków dla osoby prawnej utworzonej i działającej na podstawie przepisów prawa polskiego (po stronie polskiej) lub prawa bułgarskiego (po stronie bułgarskiej), której celami statutowymi są cele społeczne lub gospodarczo-użyteczne, w szczególności zaś popieranie rozwoju polsko-bułgarskich stosunków gospodarczych.

Artykuł 12.
Postanowienia końcowe

Niniejszym Statut został przyjęty dnia 19.listopada 2004 roku, o czym świadczą niżej złożone podpisy. Członkowie Założyciele:
Poprawny XHTML 1.0 Transitional